Ingezonden nieuws

Veel meer stress onder werknemers en het blijft groeien! Intergrale aanpak door uitzendbranche nodig?

Recente cijfers en een overheidsadvies wijzen op een groeiende stress onder werknemers in Nederland, met name gericht op werkgerelateerde stressfactoren. Het aantal langdurige ziekmeldingen als gevolg van stressklachten steeg het afgelopen jaar met 11 procent. Bijna een kwart van deze gevallen zou te maken hebben met overspanning of burn-out. Deze ontwikkeling brengt niet alleen persoonlijk leed met zich mee, maar heeft ook financiële consequenties voor bedrijven. Een gemiddelde afwezigheid van 240 dagen per werknemer, brengt namelijk een kostenpost van 315 euro per dag met zich mee.

Veel stress onder werknemers

Veel stress onder werknemers

Vooral sectoren zoals het onderwijs, de gezondheidszorg en het openbaar bestuur worden zwaar getroffen door deze stressproblematiek. Grotere bedrijven krijgen vaker te maken met stressgerelateerde klachten dan kleinere ondernemingen. In het licht van deze bevindingen adviseren het RIVM en TNO het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om aanvullend beleid te ontwikkelen ter preventie van werkstress. Prognoses voor de komende 20 jaar voorspellen een verdere toename van stress op de werkvloer, mede als gevolg van tekorten op de arbeidsmarkt, vergrijzing en een groeiend aantal mantelzorgers.

Veel stress onder werknemers

Mogelijke oplossingen

Het rapport benadrukt mogelijke oplossingen, waaronder flexibel werken vanuit huis, voldoende ontwikkelingsmogelijkheden op het werk en adequate rustperiodes na een werkdag. Echter, om effectief te zijn, moet beleid gericht zijn op een integrale aanpak. Waarbij verschillende ontwikkelingen met elkaar worden verbonden. Op korte termijn is het van belang dat werkgevers alert zijn op klachten en een open dialoog aangaan om stapeling van stress te voorkomen.

Ondersteuning bieden

Om de groeiende stress onder werknemers op te vangen, kunnen intercedenten proactief signalen van stress identificeren. Verder ondersteuning bieden aan flexwerkers die hiermee te maken hebben. Dit omvat het faciliteren van flexibel werken, het bieden van een ondersteunende werkomgeving en het doorverwijzen naar passende ondersteuningsmogelijkheden. Daarnaast is het ontwikkelen van beleid gericht op het voorkomen en omgaan met werkgerelateerde stress van essentieel belang. Waar de focus ligt op het creëren van een gezonde werkcultuur en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor flexwerkers.

Bron origineel artikel: NOS.nl

Deel dit bericht