Ingezonden nieuws

Prinsjesdag onthult belangrijke maatregelen voor de flexbranche

Op de langverwachte derde dinsdag van september, Prinsjesdag, die geldt als de meest naar uitgekeken dag in de Nederlandse politiek, heeft het demissionaire kabinet eindelijk de Miljoenennota onthuld. Binnen deze financiële beleidsverklaring zijn er diverse maatregelen aangekondigd die specifiek de flexibele arbeidsmarkt beïnvloeden. In dit artikel zullen we grondig ingaan op deze aankondigingen.

STAP-budget evolueert naar SLIM-budget

Een van de meest ingrijpende veranderingen die verschijnt, is de transformatie van het STAP-budget naar het SLIM-budget. Vanaf 2024 zal het STAP-subsidieprogramma definitief worden stopgezet. In 2023 blijft echter een aanzienlijk bedrag van maar liefst 147 miljoen euro over van dit budget. Een opmerkelijke ontwikkeling is dat maar liefst 73,5 miljoen euro van dit bedrag zal worden gebruikt om de scholingssubsidie SLIM te versterken. Wat oorspronkelijk gericht was op mkb-ondernemingen en samenwerkingsverbanden, wordt nu ook toegankelijk gemaakt voor individuen.

Bevordering van een leercultuur op de werkplek

In de tweede helft van 2023 staat er een meerjarig programma gepland met als doel het bevorderen van informeel leren op de werkvloer. Dit initiatief vereist nauwe samenwerking tussen de overheid en verschillende belanghebbenden, waaronder sociale partners, opleidingsinstituten, intermediairs, uitvoeringsorganisaties en regionale arbeidsmarktexperts.

Hervorming van loondoorbetaling bij ziekte

Een ander belangrijk onderwerp betreft de aanpak van loondoorbetaling bij ziekte. Werkgevers, met name in kleine en middelgrote bedrijven, kunnen verwachten dat de regelgeving zal worden aangepast. Deze wijzigingen zullen hen helpen om sneller en efficiënter vervanging te regelen voor werknemers die langdurig ziek zijn.

Soepelere regels voor WW-premiedifferentiatie

De regels omtrent WW-premiedifferentiatie voor werknemers met een vast contract staan op het punt te veranderen. De drempel waarbij geen premiedifferentiatie wordt toegepast, wordt verlaagd van 35 naar 30 uur. Dit houdt in dat werkgevers voortaan minder vaak te maken zullen krijgen met hogere WW-premies als er gedurende het jaar meer dan 30% van de contracturen wordt overgewerkt

Certificering van uitzendbureaus onder de loep

Het wetsvoorstel voor verplichte certificering van uitzendbureaus staat op de agenda voor aanpassingen, op basis van het advies van de Raad van State. De verwachting is dat de minister dit najaar de Tweede Kamer hierover zal informeren. Hoe dit precies gehandhaafd zal worden, is nog niet volledig duidelijk.

Diepgaande hervorming van de arbeidsmarkt

Het meest ingrijpende aspect van deze aankondigingen is de hervorming v.an de arbeidsmarkt zelf. Nulurencontracten zullen worden afgeschaft en vervangen door basiscontracten die aanzienlijk meer zekerheid bieden qua werkschema en inkomen. Bovendien wordt de maximale duur van onzekere fasen binnen uitzendwerk aanzienlijk verminderd van 5,5 jaar naar 3 jaar. Tegelijkertijd zal de onderbrekingstermijn voor tijdelijk werk worden verlengd van zes maanden naar vijf jaar.

Krachtige aanpak van schijnzelfstandigheid

Een ander essentieel onderdeel van de arbeidsmarkttransformatie is de bestrijding van schijnzelfstandigheid. Hierbij worden heldere en waarschijnlijk strenge criteria opgesteld om te bepalen of iemand in dienstverband werkt of als zelfstandige opereert, inclusief specifieke richtlijnen voor het beoordelen van eigen verantwoordelijkheid en financieel risico. Bovendien wordt nieuwe wetgeving voorbereid die het voor werknemers eenvoudiger maakt om een arbeidsovereenkomst te eisen, vooral als ze werken tegen een vastgesteld uurtarief. Daarnaast zal er een aanzienlijk extra nadruk worden gelegd op handhaving, met het opheffen van het handhavingsmoratorium.

Voortzetting van het PNIL-werkprogramma

Het PNIL-werkprogramma, gericht op het cultiveren van duurzame arbeidsrelaties in sectoren zoals zorg, cultuur, onderwijs en kinderopvang, wordt voortgezet. Dit programma heeft als belangrijk doel schijnzelfstandigheid binnen deze sectoren aan te pakken.

Behoud van regionale mobiliteitsteams

Om de overgang naar nieuwe arbeidsmarktstructuren soepel te laten verlopen, blijven de regionale mobiliteitsteams actief gedurende 2023 en 2024.

Werkkostenregeling in 2023

In 2023 krijgen werkgevers de mogelijkheid om belastingvrij extra’s aan hun medewerkers toe te kennen binnen de werkkostenregeling. Het percentage van de eerste schijf van de vrije ruimte zal tijdelijk verhoogd worden van 1,7% naar 3%. Niettemin is het van belang te benadrukken dat dit percentage per 1 januari 2024 wederom zal worden teruggebracht naar 1,92%.

Minimumuurloon in 2024

Vanaf 1 januari 2024 zullen werkgevers wettelijk verplicht zijn om werknemers minimaal het wettelijke minimumuurloon te betalen. Dit zal resulteren in uniformiteit in lonen over alle sectoren en zal bijdragen aan een eerlijker loonbeleid.

Afschaffing van het lage-inkomensvoordeel (LIV)

Het kabinet werkt aan de voorbereiding van een wetsvoorstel om de afschaffing van het Lage-Inkomensvoordeel (LIV) per 2025 te realiseren. Tegelijkertijd zullen er verbeteringen worden ingevoerd in het loonkostenvoordeel voor herplaatsing van arbeidsgehandicapte werknemers.

Vereenvoudigde regeling voor OV-kaarten

De regeling voor OV-kaarten zal worden vereenvoudigd, waardoor deze onbelast blijven zolang werknemers deze ook voor zakelijke doeleinden gebruiken.

Verhoging van de kilometervergoeding naar € 0,23

Het kabinet heeft de ambitie om per 1 januari 2024 het maximale onbelaste bedrag per zakelijke kilometer te verhogen naar € 0,23.

Compensatie van transitievergoeding voor MKB bij ziekte werkgever

Voor kleine werkgevers komt er een compensatieregeling voor de transitievergoeding bij beëindiging van de onderneming. Het is echter belangrijk op te merken dat deze regeling uitsluitend niet van toepassing zal zijn in gevallen waarin de werkgever zelf ziek is, aangezien dit in de praktijk daadwerkelijk moeilijk uitvoerbaar blijkt te zijn.

Dit zijn de voornaamste hoogtepunten uit de Miljoenennota 2024 die betrekking hebben op de flexibele arbeidsmarkt. In de nabije toekomst zal worden bepaald welke impact deze maatregelen zullen hebben op de arbeidsmarkt en hoe individuen en bedrijven zich kunnen aanpassen aan een voortdurend veranderend landschap. Het is van groot belang om voortdurend op de hoogte te blijven van deze ontwikkelingen, aangezien ze aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor zowel werkgevers als werknemers binnen de flexibele arbeidsmarkt. Het is dan ook verstandig om nauwlettend te volgen hoe deze maatregelen geleidelijk de arbeidsmarkt zullen beïnvloeden en hoe ze individuen en bedrijven in staat zullen stellen om zich aan te passen aan een steeds veranderende omgeving.

Deel dit bericht