Ingezonden nieuws

Wetsvoorstel Wtl goedgekeurd: wat verandert er?

Op 16 april heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel aangaande wijzigingen in de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl) aangenomen. Deze wijzigingen zullen aanzienlijke gevolgen hebben voor werkgevers en werknemers in Nederland.

Kamer keurt Wtl goed

Kamer keurt Wtl goed

Belangrijkste wijzigingen:

Aanpassingen in het LIV:

Vanaf 1 januari 2024 verlaagt men de bovengrens van het uurloon voor het LIV van 125% naar 104% van het wettelijk minimumloon.

Nieuwe uurloongrenzen:

De nieuwe grenzen zijn vastgesteld op €14,33 als minimum en €14,91 als maximum per verloond uur.

Afschaffing jeugd-LIV:

Per 1 januari 2024 schaft men het jeugd-LIV af, dat bedoeld is om jongere werknemers aantrekkelijker te maken voor werkgevers.

Volledige afschaffing van het LIV:

Per 1 januari 2025 wordt het LIV volledig afgeschaft. Werkgevers zullen dan geen financiële compensatie meer ontvangen voor het in dienst houden van werknemers met lage inkomens.

Afbouw van het LKV voor oudere werknemers:

Vanaf 2025 wordt het loonkostenvoordeel (LKV) voor oudere werknemers afgebouwd naar €1,35 per verloond uur. Met een maximum van €2.600 per jaar. Werknemers gestart vóór 2024 behouden de oorspronkelijke vergoeding van €3,05 per uur. Dit tot een maximum van €6.000 per jaar, voor maximaal drie jaar na indiensttreding.

Verruiming van het LKV voor arbeidsgehandicapte werknemers:

Men verruimt de voorwaarden voor het LKV voor het herplaatsen van arbeidsgehandicapte werknemers. Dit voordeel is nu ook beschikbaar als de arbeidsgehandicapte werknemer tijdens de wachttijd al (gedeeltelijk) werkt, en vervolgens recht op een WIA-uitkering krijgt terwijl hij bij dezelfde werkgever blijft werken. Deze wetswijzigingen zullen naar verwachting een aanzienlijke impact hebben op de loonstrategieën van werkgevers. Met de afschaffing van het (jeugd-)LIV en de aanpassingen in het LKV, staan zij voor nieuwe uitdagingen wat betreft de financiële aspecten van het in dienst hebben van werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt.

Kamer keurt Wtl goed

Compensatiestrategieën

Het is belangrijk om samen met flexwerkers te kijken naar alternatieve regelingen of mogelijkheden om de financiële impact te minimaliseren. Intercedenten kunnen werkgevers adviseren over passende compensatiestrategieën voor werknemers die deze veranderingen ondervinden. Hoewel deze wijzigingen een uitdaging vormen voor werkgevers en intercedenten, kunnen ze ook kansen bieden voor heroverweging en optimalisatie van personeelsbeleid. Door flexibel om te gaan met deze veranderingen en actief te zoeken naar passende oplossingen, kunnen werkgevers en intercedenten zich aanpassen aan deze wijzigingen. In ieder geval, de Eerste Kamer keurt de Wtl goed.

Bron origineel artikel: Subadvies.nl

Deel dit bericht